Styrelsemöte 15 augusti 2016

Styrelsemöte i Steninge Miljöförening, måndag 15 augusti 2016.
Närvarande Linn, Mats, Eva-Karin, Ann, Björn, Olov, Sören, Karin.
1. Mötet öppnas.
2. Protokollet från årsmötet kontrolleras och läggs till handlingarna.
3. Föreningens framtida verksamhet diskuteras. Linn framhåller behovet att
föreningen engagerar sig i klimatfrågan utifrån ett lokalt perspektiv. Samtal om
styrelsemedlemmarnas ansvarsområden och framtida förändring av åtagandena.
4. Styrelsen konstituerar sig. Beslutar att Olov Andersson blir hemsideansvarig. Vice
ordförande är Mats Aili, skattmästare är Björn von Sydow, sekreterare är Ann
Jorneus Tenfält. Linn Ekberg är ny medlem, ekberg.linn@gmail.com och hennes
telefon är 0730-606994. Linn bor på Steninge Solbacken 411.
5. Bryggprojektet. Föreningens ansökan till Länsstyrelsens Landsbygdsprogram har
ännu inte väckt gehör hos Länsstyrelsen och Björn är orolig för att beskedet om stöd,
som skall fattas den 14 september, kan dröja. Ansökan skall kompletteras med en
budget och lånelöfte.
Beslutar att ta fasta på förslaget från Hans Bjurklint om att låta föreningen ha en
kvalitetsansvarig under bryggrenoveringen. Diskuterar hur vi ska få en lämplig
person.
Diskuterar om vi ska försöka försäkra oss mot oförutsedda händelser när vi tar det
kortsiktiga lånet.
Pratar om vem som kan tänkas göra informationstavlorna nere vid den renovérade
bryggan och hur de kan se ut.
6. Insamlingen. Vi samtalar om hur vi ska organisera insamlingen, om vi ska formera
en grupp, hur vi ska administrera det ekonomiska inflödet, hur en räknare ska
publiceras, hur donatorer ska få ett erkännande, kanske i form av plakett eller etsat
glas, hur vi skall formge en Insamlingsuppmaning eller bekräftelse på inbetalad
donation. Vi funderar till nästa möte. Björn får uppdraget att upprätta ett konto i
Falkenbergs Sparbank och koppla en Swishanslutning för insamlingen.
7. Nästa styrelsemöte 19 september hos Olov på Båtmansvägen 2.
8. Tackar för gott hembakat fika hos ordförande Karin, som avslutar mötet.
Vid pennan
Ann Jorneus Tenfält